act2

Leeractiviteit 2: geboeid zijn of geboeid moeten worden?
Niet iedereen heeft als vanzelf zin in leren. Sommigen zeggen zelfs dat leren hen niet ligt. Ieder mens leert echter voortdurend, al ervaart niet iedereen dat als leren. Zeker informeel leren wordt niet altijd als leren ervaren. Formeel of schools leren echter wel. De Franse filosoof Jean Jacques Rousseau meende dat opvoeding en onderwijs alleen maar belemmeringen zijn voor de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren bij de inrichting van onderwijs is een zeer oud principe, dat je bij vrijwel alle (traditionele) onderwijsvernieuwers tegen komt. Denk bv. in Nederland aan Kees Boeke. Hoe relevanter kennis en vaardigheden door leerlingen worden ervaren, des te groter de motivatie van leerlingen. Voor de criticasters is dit aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen niets minder dan een capitulatie. `Inspirerende leraren ontsluiten de wereld, vooral voor kinderen die thuis weinig ‘meekrijgen’. Een kind opsluiten in zijn zelfverkozen reservaat van games, MSN, shoppen en stappen is gemakzuchtig. Ervan uitgaan dat alles wat niet direct ‘herkenbaar’ is, voor hem te hoog gegrepen zal zijn – dat is laatdunkend.` Hier is een echo te horen van de filosofie van Bint uit de roman van Bordewijk. `De leraar moet niet bukken, de leerling moet omhoog reiken`(Hilhorst, Volkskrant, 2006).
Hoe zit het met onderwijs, met het formele leren? Moet je dan zelf maar zin zien te maken of moet het je naar de zin worden gemaakt? Deze leeractiviteit gaat over de vraag welke rol motivatie speelt bij leren en in onderwijs in het bijzonder en over de plaats daarvan in onderwijskundige theorievorming.
Voorbereidingsopdrachten voor dinsdag 2 oktober 2012 (onbegeleid)
2.1       Lees ter voorbereiding op leeractiviteit 2 uit

  • Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning Part II, hoofdstuk 10: Emotions and learning.
  • Valcke, M. (2010) Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, thema7: Hogere orde vaardigheden: metacognitie en problemsolving en thema 12:  Motivatie en leren.

Lees ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst van Homo Zappiens uit

  • Vermeersch, J.  (2009) Taccle. Teachers` Aids on Creating Content for Learning Environments.

Het E-learning handboek voor leerkrachten: deel 1.

Voor deze bijeenkomst zal t.z.t. nog meer voorbereiding worden gevraagd aan de hand van links en filmpjes. Al dit materiaal komt in N@tschool, samenwerkingsruimte MLI, map Homo Zappiens te staan.
Zie verplichte literatuur.
2.2       Stel vast of en zo ja hoe je zelf je motivatie beïnvloedt (zowel in positieve als in negatieve zin, in hoeverre daar grenzen aan zijn en onder invloed van welke condities je motivatie verandert.
Onderzoek in welke situaties je iets wezenlijks hebt geleerd zonder dat je het wilde en/of zonder dat je dat aanvankelijk als prettig hebt ervaren. Ga na wat maakte dat je die wezenlijke leerervaring hebt opgedaan. Wat droeg er toe bij in de context, wat in jezelf en eventueel wat door het optreden van anderen.
2.3       Zoek in de literatuur naar condities waarvan bewezen is dat zij de effectiviteit van leren en de
motivatie voor leren beïnvloeden.
Onderzoek in de literatuur wat de opvattingen binnen het sociaal constructivisme en competentiegericht leren zijn over leren en de rol die motivatie daarbij speelt.
2.4       Casus voorbereiden. Iedere deelnemer brengt een casus in die betrekking heeft op motivatie en
de beïnvloeding ervan. Voorwaarde is dat je deze casus zelf hebt meegemaakt en dat jij (mede) verantwoordelijk bent (geweest) voor de gekozen wijze van beïnvloeding.
Je geeft ook de relatie met de literatuur aan.

College
Bij zin in leren speelt motivatie een grote rol. In dit college wordt in dialoog met de groep een schets geconstrueerd van motivatie en de bestaande theorieën daarover.

Homo Zappiens
In deze bijeenkomst staan de digitale mogelijkheden van deze tijd centraal. Welke invloed hebben deze op de `Zin in leren`? Wordt hierdoor de zin in leren bevorderd of levert dit problemen op zoals met betrekking tot motivatie, concentratie?

Gastcollege (begeleid)
Dr. Jeroen Rozendaal verzorgt een gastcollege over zelfregulerend leren
In dit hoorcollege worden de verschillende determinanten van zelfregulerend leren ingeleid aan de hand van het zes- blokkenmodel van Prof. Dr. Boekaerts (1997). Aan de orde komen cognitieve en motivationele kennis en strategieën die in stelling worden gebracht als het leerproces optimaal verloopt. Het model vormt ook een eerste houvast voor diagnostiek wanneer er problemen ontstaan tijdens het proces van zelfregulerend leren.
2.5       In subgroepen (begeleid) tijdens de lesweek
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:
Welke leervraagstukken kunnen de motivatie beïnvloeden zoals jij die in jouw beroepspraktijk tegenkomt?
Wat is de relatie tussen motivatie en kenmerken van de doelgroep?
In hoeverre zijn flexibilisering en maatwerk middelen om motivatie voor formeel leren te bevorderen?
Uitwisseling van de rol van motivatie bij het sociaalconstructivisme en het competentiegericht leren.
Reflectieve integratie (begeleid).
2.6       In subgroepen (begeleid) taakweek 2
Tijdens deze bijeenkomst brengt iedere deelnemer de voorbereide casus over het thema motivatie in.
De bespreking ervan wordt vervolgens uitgewerkt m.b.v. de action learning methode (zie werkvorm action
learning in n@tschool). Terugkoppeling van de leerervaringen opgedaan bij action learning, gevolgd door de reflectieve integratie.

Verplichte literatuur
Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning. London: Routledge.
Valcke, M. (2010) Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten, Gent: Academia Press.
Vermeersch, J.  (2009) Taccle. Teachers` Aids on Creating Content for Learning Environments.
Het E-learning handboek voor leerkrachten. Brussel: Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Aanbevolen literatuur
Bolhuis, S. (2009). Leren en Veranderen. Bussum: Coutinho.
Brabander, C.J. de, Rozendaal, J.S., & Martens, R.L. (2009). Investigating efficacy expectancy as criterion for comparison of teacher- versus student learning in higher education. Learning Environments Research, 12(3), 191-207.
De Wulf, L. (2003). Gras groeit niet harder door er aan te trekken Opleiding & Ontwikkeling 16(5), 3-7
Gerrits, J. (2004). De school op de schop. Het nieuwe leren. ‘‘‘s-Hertogenbosch: KPC groep.
Grinsven L.C. van, & Tillema, H. (2006). Learning opportunities to support student self-regulation: Comparing different instructional formats. Educational Research, 48(1), 77-91.
Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention. Applied Psychology: An International Review, 54(2), 199-231.
Boekaerts, M., & Rozendaal, J.S. (2006). Self-regulation in Dutch secondary vocational education: Need for a more systematic approach to the assessment of self-regulation. In D. Euler, M. Lang, & G. Patzold (Eds.), Zeitschrift fur Berufs- und Wirtschaftspadagogik, Beiheft 20, Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung (pp.49-77). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Boekaerts, M & Simons, P.R,-J. (2007). Leren en instructie. Psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Van Gorcum
Martens, R., & Boekaerts, M. (2007). Motiveren van studenten in het hoger onderwijs. Theorie en interventies. Hoger Onderwijs Reeks. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Mulder, M., Wesselink, R., Biemans, H., Nieuwenhuis, L., Poell, R. (2003). Competentiegericht Beroepsonderwijs.Wolters Noordhoff
Schlusmans, K. , Slotman, R., Nagtegaal, C., Kinkhorst, C.(1999). Competentiegerichte leeromgevingen.
Utrecht: Lemma
Simons, P.R.J., Linden J.L.van der & Duffy, T.M. (Eds.) (2000). New Learning. Dordrecht: Kluwer Academic
Rozendaal, J.S., Minnaert, A., & Boekaerts, M. (2005). The influence of teacher-perceived administration of self-regulated learning on students’ motivation and information-processing.  Learning and Instruction,15, 141-160.
Ruijters, M. (2007). Liefde voor leren: over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Deventer: Kluwer.
Stevens, L. (2002). Zin in leren. Apeldoorn: Garant.
Vermunt, J.D, & Verloop, N. (1999). Congruence and friction between learning and teaching. Learning and Instruction, 9, 257-280.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s