act3

Leeractiviteit 3: Leren, welke manieren zijn er?

Ongetwijfeld heb je wel eens met iemand samen gestudeerd die er een totaal andere aanpak op na hield dan jij. Ook bij `jouw` leerlingen of studenten zie je onderling vermoedelijk wel verschillen. Maar waarover hebben we het dan? En hoe zou je rekening kunnen houden met verschillen in leren? Leerstijlen, leervoorkeuren en de leeromgeving, dat is waar het in deze leeractiviteit om gaat.
Maar we nemen bij deze leeractiviteit ook de actualiteit mee, zoals de ontwikkelingen op het gebied van hersenen en leren. Zo zou het puberbrein nog niet voldoende gerijpt zijn om het leren zelf te plannen en aan te sturen en zouden meisjes het op school beter doen dan jongens. Dit laatste veroorzaakte zoveel opschudding dat de besturenraad van het christelijk onderwijs voorstelde om jongens en meisjes voortaan apart les te geven. Stof genoeg om aan de hand van bronnen kritisch te beschouwen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Voorbereidingsopdrachten voor dinsdag  6 november 2012 (onbegeleid)
De voorbereiding voor de tweede bijeenkomst van Homo Zappiens staat op N@tschool.

3.1       Lees ter voorbereiding op leeractiviteit 3 uit

 • Valcke, M. (2010), Onderwijskunde als ontwerpwetenschap thema 11:  Individuele verschillen
 • Jarvis, P. (2006).Towards a comprehensive theory of human learning PART II hoofdstuk 8: Learning and action.
 • Lees de achtergrondinformatie over de meervoudige intelligentie van Howard Gardner. Deze  vind je op: http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm
 • Zie verplichte literatuur.

3.2       Ga op zoek naar onderstaande testen en maak ze.
De te maken leerstijlentesten zijn:

3.3       Schrijf een reflectie op de uitkomsten van deze testen. Kies een reflectiemethodiek van
http://www.reflectietools.nl). Klik op de knop ‘methode’ bovenaan het scherm om bij de informatie te komen.
Geef ook aan op basis van welke argumenten je kiest voor een bepaalde methodiek.

3.4       Ongetwijfeld zul je bij het invullen van de tests allerlei verschillen en overeenkomsten ontdekken tussen de verschillende testen. Een test gaat uit van een bepaalde opvatting over leren en wat er bij leren toe doet. Stel op basis van je ervaringen met het invullen van de tests een aantal vragen op die je door middel van literatuurstudie beantwoord wilt zien. Dit kunnen vragen zijn die over jouw specifieke leerstijl gaan, de toepasbaarheid ervan op je zelf of jouw doelgroep en /of over de theoretische onderbouwing die de makers van de test geven.
Geef een overzicht van literatuur en overige bronnen die naar jouw oordeel relevant zijn en gebruik hierbij de APA – richtlijnen (American Psychological Association).
Maak hierbij gebruik van http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkeVaardigheden/voorStudenten/bronLiteratuurGebruik/VerwijssysteemAPA

3.5       Op internet staat een schat aan films over onderwijs en leren. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
TED-film op de link: http://www.youtube.com/watch?v=NMr3ShT_Kl4
Leeractiviteit 3 gaat over manieren van leren. Tijdens dit arrangement is er een werkcollege gepland waarin wij films met elkaar delen waarin manieren van leren op een inspirerende manier aan de orde komen.

 • Ga individueel op zoek naar inspirerende korte (<10 minuten) films over manieren van leren op het www of elders.
 • Kies er de film uit die je het meest inspirerend vindt en geef aan waarom je die mening bent toegedaan, bij voorkeur omdat er principes die je ook in de theorie vindt aan bod komen.
 • Deel de gevonden film virtueel met je subgroep.
 • Elke subgroep kiest op basis van virtueel overleg uit de bekeken films er een uit die het meest de moeite van het delen met de andere subgroepen waard is.

Tijdens het werkcollege kijken we naar de films die de subgroepen inbrengen.

3.6      Oriënteer je op ontwikkelingen op het gebied van hersenen en leren.
Noteer naar welke bronnen je hebt gekeken en schrijf op basis van deze verkenning op wat het je leert over de hersenen en wat je daarover verbaast. Neem deze aantekeningen mee naar de bijeenkomst.
Oriënteer je op informatie over de hersenen, in relatie tot de leeftijdsgroep waaraan je lesgeeft.
Noteer naar welke bronnen je hebt gekeken en schrijf op basis van deze verkenning op wat het je leert over de leeftijdsgroep en wat je daarover verbaast. Neem deze aantekeningen mee naar de bijeenkomst.
Denk na over hoe je – tot nu toe en na deze verkenning – staat tegenover de vertaalslagen die we binnen het onderwijs kunnen maken op basis van onderzoeken naar de hersenen.
Maak hiervan aantekeningen en neem dit mee naar de bijeenkomst.
Hierbij een presentatie: hier

3.7       Lees ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst van Homo Zappiens uit
Vermeersch, J.  (2009) Taccle. Teachers` Aids on Creating Content for Learning Environments.
Het E-learning handboek voor leerkrachten: deel 2.
Voor deze bijeenkomst zal t.z.t. nog meer voorbereiding worden gevraagd aan de hand van links en filmpjes. Al dit materiaal komt in N@tschool, samenwerkingsruimte MLI, map Homo Zappiens te staan.
Homo Zappiens
Deze bijeenkomst gaat over pedagogische en didactische kwesties bij het gebruik van digitale methoden.
Ook aan de orde komen vormen van e- en m-learning.

Gastcollege Hersenen (&) Leren (&) Onderwijs (begeleid)
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de hersenen, ook in relatie tot leren en het onderwijs. In dit gastcollege, dat verzorgd wordt door Eline van Ossevoort,  zal daarop worden ingegaan. We bespreken een aantal belangrijke neuro(psycho)logische ‘mechanismen’ in relatie tot leren en ontwikkelen. Daarnaast zullen we met elkaar in gesprek gaan over de vraag in hoeverre we op basis van onderzoeken naar de hersenen vertaalslagen kunnen maken naar het onderwijs.

Werkcollege  (begeleid)
In dit werkcollege brengt elke subgroep een inspirerende film in over het thema ‘manieren van leren’.
Elk team leidt de film kort in door aan te geven wat aanleiding was deze film te kiezen.
Na het bekijken beantwoorden we individueel de volgende vragen:

 • Welke informatie is er uit af te leiden over het thema: manieren van leren?
 • Welke verbanden zijn er te leggen tussen de informatie uit de films en de verschillende leertheorieën?
 • Wat uit de films zie je terug in je eigen onderwijs?
 • Wat uit de films zou je graag in je eigen onderwijs inbrengen en waarom?
 • Wat uit de films zou je zeker niet willen gebruiken in het onderwijs en waarom?

Daarna gaan we in de subgroepen een gezamenlijk antwoord formuleren op de vragen en publiceren dat na afloop in N@Tschool.
In subgroepen (begeleid)

3.8       De resultaten van de voorbereidingsopdrachten worden uitgewisseld.
Inventariseer de testen die zijn gemaakt en maak een overzicht van:

 • de testen
 • doel
 • motivatie voor gebruik
 • sterke en zwakke punten van de testen plus argumentatie
 • in kaart brengen van de verschillende leerstijlen en leervoorkeuren binnen de subgroep
 • de betekenis voor leren
 • conclusies

Wissel de resultaten van de uitkomsten van de leerstijlentesten uit (betekenis voor jezelf en voor
het samenwerken en leren in een team)
Bepaal samen de belangrijkste principes in die jullie relevant achten om met elkaar te delen en voor de bespreking.

3.9       Geef aan of en zo ja van welke test(s) je in jouw praktijk gebruik wilt gaan maken en onderbouw je         antwoord aan de hand van theorie(en) en eigen ervaringen.

Reflectieve integratie (begeleid).

Verplichte literatuur
Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning. London: Routledge.
Valcke, M. (2010) Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten, Gent: Academia Press
Vermeersch, J.  (2009) Taccle. Teachers` Aids on Creating Content for Learning Environments.
Het E-learning handboek voor leerkrachten. Brussel: Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Aanbevolen literatuur
Anderson, J., Greeno, J., Reder, L., & Simon, H. (2000). Perspectives on learning, thinking, and activity.
Educational researcher, 29, 11-13.
Bransford, J.D., Brown, A.L., and Cocking, R.R. (1999) How people learn: Brain, Mind, Experience and
School. National Academy Press, Washington DC’
Driscoll, M.P.  (2005) Psychology of learning for instruction. Boston: Pearson Education, Inc.
De Jong, J., Korthagen, F. & Wubbels, Th. (1998). Learning from practice in teacher education: processes and interventions in: Teachers and Teaching: theory and practice. Vol.4, no 1, pp47-64.
Kagan, S. & M. Kagan. (2000) Meervoudige Intelligentie. Het complete MI boek. Deel 1, 2, en 3. RPCZ Educatieve Uitgaven.
Meirink, J.A. (2007). Individual teacher learning in a context of collaboration in teams. Leiden: Leiden
University.
Ruijters, M. (2007). Liefde voor leren: over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties.
Deventer: Kluwer.
Simons, P.R.J., Linden, J. van der, & Duffy, T. (2000). New learning: three ways to learn in a new balance.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Sitskoorn, M.(2008) Het maakbare brein. Gebruik Je Hersens En Word Wie Je Wilt Zijn. Amsterdam. Bert Bakker uitgever.
Verloop, N. & Lowyck, J.(red). (2007) Onderwijskunde: een kennisbasis voor professionals.
Groningen: Wolters-Noordhoff.
Vermunt, J.D. (2006). Docent van deze tijd: leren en laten leren. Utrecht: Oratie Universiteit.
Vermunt, J.D. (1992). Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs: naar
procesgerichte instructie in zelfstandig denken. Amsterdam/ Lisse: Swets & Zeitlinger.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s