eind

Toetsing en beoordeling

Leerarrangementen worden afgesloten met een individuele eindopdracht waarin de in het arrangement aangeboden kennis en vaardigheden (competenties) binnen de eigen werkcontext moeten worden toegepast. De beoordeling van de eindopdrachten gebeurt aan de hand van rubrics.

In een rubric zijn op heldere en inzichtelijke wijze de beoordelingscriteria en beoordelingsniveau`s van de eindopdracht beschreven. Eindopdrachten worden steeds door de twee bij het arrangement betrokken docenten nagekeken waarna in overleg de beoordeling wordt vastgesteld.

Voor het opstellen van de literatuurlijst en het omgaan met verwijzingen in de tekst volgen we de APA richtlijnen, deze kun je vinden op http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkeVaardigheden/voorStudenten/bronLiteratuurGebruik/VerwijssysteemAPA

Aan het einde van dit leerarrangement lever je het volgende product op:

Eindopdracht leerarrangement 1

We hebben in dit leerarrangement kennisgemaakt met theorieën en visies over leren. Tal van begrippen zijn de revue gepasseerd. Het is interessant om te zien wat er daarvan in jouw eigen praktijk zichtbaar is.

Zowel in de reële als de virtuele leeromgeving. Hoe ziet dat leren er in jouw eigen organisatie uit? Zowel met betrekking tot de doelgroep van jullie onderwijs, jezelf als professional, de collega’s waarmee jij samen het onderwijs ontwikkelt en geeft en het lerend vermogen van jouw team en organisatie.

 1. A.    Analyse van het leren
 • Maak een analyse van het onderwijs bij jouw organisatie.
 • Doe dat op basis van een door jezelf te ontwikkelen analysemodel. Dat model moet informatie opleveren over de zin in leren van:
  • de deelnemers aan jullie onderwijs.
  • de professionals in jouw organisatie die onderwijs maken.
  • de professionals in jouw organisatie die onderwijs aansturen en ondersteunen.
  • de reële en/of virtuele context waarin het onderwijs bij jullie vormgegeven wordt en/of moet worden (geef je eigen contextbeschrijving, het is niet de bedoeling dat je beschrijvingen uit studiegidsen en brochures van jouw onderwijsinstelling overneemt).
 • Geef drie adviezen (de allerbelangrijkste) op basis waarvan het leren bij jouw organisatie nog kan verbeteren.
 • In het model zijn tenminste drie begrippen verwerkt die relevant zijn voor leren en ontwikkelen en die zijn afgeleid uit met name genoemde theoretische bronnen.
 • De opzet van jouw model en je adviezen moet je theoretisch verantwoorden. Je geeft steeds aan welke theorieën je gebruikt en waarom.
 • De gebruikte literatuur vermeld je volgens de APA-richtlijnen in de tekst.
 • Je voegt, conform de APA- richtlijnen een lijst van geraadpleegde literatuur toe.
 • De eindversie bestaat uit maximaal 4000 woorden (inclusief voorblad en literatuurlijst)

regelafstand 1, lettertype Arial, lettergrootte11.

 

 1. B.    Peer review
 • Je krijgt voor de uitwerking van deze opdracht een studiegenoot toegewezen. Uiterlijk op 6 november 2012. Jullie gaan elkaars analysemodel beoordelen en van feedback voorzien (zie indeling peer review LA 1 op N@tschool). De feedback mag maximaal 500 woorden bevatten.
 • In je feedback geef je aan de hand van de rubric aan wat je goed vindt en wat je voor verbetering vatbaar acht. Je onderbouwt je feedback vanuit de theorie (in ieder geval hierbij ook de verplichte literatuur betrekken).

Je plant zelf met je peer reviewer op welk moment of momenten jullie naar elkaars uitwerking kijken.

Kies een moment waarop er tussenproducten liggen die voldoende `af` zijn om te kunnen worden beoordeeld en plan zo dat er nog voldoende tijd is om de beoordeling en feedback te kunnen verwerken.

 1. C.    Reflectie op het peer review (maximaal 500 woorden)
 • Benoem wat je van de ontvangen peerreview hebt geleerd.
 • Wat neem je over en waarom?
 • Wat neem je niet over en waarom?

De uitwerkingen van A, B( jouw peer review en dat van je peer) en C moeten in één worddocument worden opgenomen en uiterlijk 8 januari 2012 voor de docenten ter beoordeling beschikbaar zijn op N@tschool.

Bij een onvoldoende beoordeling volgt een gesprek met één van de docenten, op basis waarvan door de student verbeterpunten worden opgesteld.

De herziene uitwerking van de opdracht en de met een onvoldoende beoordeelde oorspronkelijke uitwerking ervan moeten op  19 februari 2012 in N@tschool voor de docenten beschikbaar zijn.

Rubric eindopdracht leerarrangement 1                                 

Naam deelnemer:                                    Beoordeling:

 

Opmerkingen:

 

 

Vormgevingseisen

De uitwerking van de opdracht moet aan de hieronder geformuleerde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor beoordeling. De beoordelaars behouden zich nadrukkelijk het recht voor om op basis van deze voorwaarden een opdracht af te wijzen. Pas bij een volgend officieel inlevermoment kan de opdracht opnieuw worden ingediend.

Voorwaarden

 • De opdracht heeft een voorblad met daarop vermeld: de titel van het werk, voor- en achternaam en studentnummer.
 • De opdracht wordt digitaal ingeleverd via N@tschool en de bestandsnaam is opgebouwd volgens het volgende format: [LA1]_[voor- en achternaamstudent]_[08012012] (voorbeeld: LA1_martinreekers_08012012)
 • Het bestand wordt aangeleverd in een bewerkbaar formaat (.doc of .docx).
 • Het bestand is opgesteld in lettertype Arial, 10-punts, regelafstand 1.
 • De opdracht (exclusief bijlagen en literatuurlijst) blijft binnen de 4000 woorden.
 • De door de student opgestelde peerreview blijft binnen de 500 woorden.
 • De door de student opgestelde reflectie blijft binnen de 500 woorden.
 • De opdracht is geschreven volgens de APA-richtlijnen. Een beknopt overzicht van de te voeren verwijsregels is te vinden via onderstaande link. http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorstudenten/bronliteratuurgebruik/verwijssysteemapa
 • De opdracht bevat geen spelfouten en is grammaticaal correct.
 • De opdracht is volledig uitgewerkt.
 • De opdracht heeft een heldere argumentatiestructuur.
 • De uitspraken die gedaan worden in de opdracht, worden met literatuur onderbouwd en eventueel geformuleerde meningen zijn gefundeerd.
Onderdeel Goed Voldoende Matig Onvoldoende
Analysemodel(30 punten) (10 punten)De drie of meer opgenomen begrippen zijn expliciet met elkaar in verband gebracht. De verbanden zijn aannemelijk gemaakt aan de hand van een theoretische onderbouwing. (7 punten)Er zijn minimaal 3 begrippen gebruikt in het analysemodel die relevant zijn voor leren en ontwikkelen.

De drie in het analysemodel opgenomen begrippen zijn afgeleid uit de literatuur op basis van meer dan één theoretische bron en zijn expliciet gedefinieerd.

(4 punten)Er is in het model een enkel begrip gebruikt dat niet met een theoretische bron is onderbouwd en/of onderbouwd met bron(nen) waarvan de relevantie twijfelachtig is.

En/of

Bij een enkel begrip ontbreekt een definitie of de definitie is onvoldoende geëxpliciteerd.

(0 punten)Er zijn in het model meerdere begrippen gebruikt die niet met een theoretische bron(nen) zijn onderbouwd en/of onderbouwd zijn met bron(nen) die niet relevant zijn.

En/of

Bij meerdere begrippen ontbreekt een definitie of zijn de begrippen onvoldoende geëxpliciteerd.

(5 punten)De keuze voor juist dit model is en de begrippen daaruit zijn afgezet tegen andere bestaande modellen, waarbij expliciet wordt verantwoord wat het gepresenteerde model toevoegt.

 

(3 punten)De keuze voor juist dit model en de begrippen daaruit is expliciet beargumenteerd, (1 punt)De keuze voor juist dit model en deze begrippen is niet overal expliciet beargumenteerd. (0 punten)De kracht en de zwakke plekken uit het model zijn niet of bijna niet aangegeven en/of de argumentatie waarom het model toch werd gehanteerd ontbreekt geheel of overwegend
(5 punten)Zowel de kracht van het model als de zwakte ervan zijn beschreven en aannemelijk gemaakt in de context van de eigen organisatie en de bruikbaarheid ervan voor andere onderwijsorganisaties. (3 punten)Zowel de kracht van het model als de zwakte ervan zijn beschreven en aannemelijk gemaakt in de context van de eigen organisatie. (1 punt)De kracht van het model als de zwakte ervan zijn niet geheel volledig beschreven en/of aannemelijk gemaakt. (0 punten)Een beschrijving van de kracht en/of de zwakte van het model ontbreken en/of niet of nauwelijks aannemelijk gemaakt.
(10 punten)De samenhang tussen de analyses van de drie groepen is expliciet uitgewerkt en aannemelijk gemaakt. (7 punten)Voor de drie in de opdracht beschreven doelgroepen is een analyse gemaakt, volledig volgens het gebruikte model en met de focus op het thema: zin in leren. (4 punten)De analyse van een doelgroep is niet volledig uitgevoerd volgens het model.

De focus ligt niet geheel op het thema: zin in leren.

(0 punten)De analyse van een of meer doelgroepen ontbreekt en/of is niet of nauwelijks uitgevoerd volgens het model

De focus ligt niet of nauwelijks op het thema: zin in leren

Adviezen(30 punten) (20) puntenIn de advisering is een onderbouwd onderscheid gemaakt tussenadviezen op de kortere termijn (≤1 jaar) en de langere termijn (>1 jaar). Tevens is er in de adviezen een onderbouwde prioritering aangebracht. (14 punten)Voor elk advies is een logische en expliciete theoretische onderbouwing gegeven, die volledig beredeneerd is vanuit de belangen van de adviesontvanger(s). (8 punten)Voor vrijwel elk advies is een theoretische onderbouwing gegeven en/of vertoont een enkele lacune.

En/of

Een enkel advies is niet beredeneerd vanuit de belangen van de adviesontvanger(s).

(0 punten)Bij meerdere adviezen ontbreekt de theoretische onderbouwing en vertoont deze meerdere lacunes.

En/of

De adviezen zijn vooral beredeneerd vanuit de optiek van de adviseur.

(10 punten)De interpretatieruimte die overblijft tussen de analyse en de gegeven adviezen  is expliciet benoemd en er wordt bij aangegeven met welke onzekerheden rekening gehouden moet worden.

 

(7 punten)De adviezen zijn volledig logisch en duidelijk aan de analyse gekoppeld. Deze koppeling is eenduidig, d.w.z. er is weinig interpretatieruimte over. (4 punten)Een enkel advies is niet helemaal logisch of duidelijk aan de analyse gekoppeld.

En/of

Er is niet overal sprake van eenduidigheid, d.w.z. er blijft enige interpretatieruimte over.

(0 punten)De gemaakte adviezen zijn niet of nauwelijks aan de analyse gekoppeld.

En/of

Er is niet of nauwelijks sprake van eenduidigheid, d.w.z. dat er teveel interpretatieruimte overblijft.

Peer review(10 punten) (10 punten)De goede punten en de verbeterpunten zijn voorzien van een relevante en expliciete theoretische onderbouwing en van een beargumenteerde prioritering.

 

(7 punten)De goede punten en de verbeterpunten zijn voorzien van een relevante en expliciete theoretische onderbouwing.

 

(4 punten)De goede punten en de verbeterpunten zijn voorzien van een overwegend relevante theoretische onderbouwing, maar er zijn aandachtspunten. (0 punten)De goede punten en de verbeterpunten zijn niet overal voorzien van een theoretische onderbouwing of de theoretische onderbouwing is niet relevant en/of geëxpliciteerd.
Reflectie op de peer review(10 punten) (10 punten)Er is concreet aangegeven welke lering uit de peer review is getrokken, wat wordt overgenomen en wat niet  en die lering is in verband gebracht met de rollen en/of de competenties en prestatie-indicatoren uit de MLI (7 punten)Er is concreet aangegeven welke lering uit de peerreview is getrokken en wat wordt overgenomen en wat niet. (4 punten)Op een enkel punt ontbreekt de concretisering van de lering die uit de peer review is getrokken en wat wordt overgenomen en wat niet.. (0 punten)Er is te weinig concreet aangegeven welke lering uit de peer review is getrokken.

Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt: 80

De punten worden omgezet in een cijfer.

De cesuur voor een voldoende beoordeling ligt bij 44 punten = 5.5 (zie studiegids).

10 80
9 72
8 64
7 56
6 48
5 40
4 32
3 24
2 16
1  8
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s