LA5

JA jA Houd ze binnenbord!

OUder betrokkenheid 

 

 

Inleiding
Onderzoek doen om er: (A) een betere docent/leerkracht van te worden, niet omdat je onderzoeker wilt worden, en (B) er praktische problemen in de beroepspraktijk mee op te lossen. Dat zijn in essentie de twee doelstellingen waar dit leerarrangement om gaat. In deze hbo-master opleiding Leren & Innoveren ga je onderzoek doen voor en in jouw eigen beroepspraktijk. Hierbij ligt de nadruk op het als docent/leerkracht beter leren ontwerpen en ontwikkelen van producten, processen en/of diensten. In dit leerarrangement is het de bedoeling om via discussies met je peers, je collega’s, je medestudenten, je werkveldvertegenwoordigers, de betrokken lectoren, docent-onderzoekers en coaches veelvuldig te hebben over wat er werkelijk toe doet in het onderwijs.
Over de aard van onderzoek zoals dat bij hbo-instellingen wordt verricht en gedoceerd, is in het afgelopen decennium druk gedebatteerd. In het AWT Advies-65 Ontwerp en Ontwikkeling – De functie en plaats van onderzoeksactiviteiten in hogescholen uit 2005 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) aan minister Van der Hoeven (OCW) worden bovenstaande twee doelstellingen van hbo-onderzoek voor het beroep en de beroepspraktijk geadviseerd. Volgens de AWT kan hbo-onderzoek de beroepspraktijk op twee manieren helpen. Het kan allereerst een omgeving bieden waarin vakmensen worden opgeleid. Ten tweede kan hbo-onderzoek een antwoord geven op concrete problemen. De AWT vindt het eerste aspect het belangrijkst. Goed geschoold personeel opleiden is de kerntaak van hogescholen. Concrete problemen oplossen is een aanvullende taak.
In de opvatting van Hogeschool Rotterdam ligt bij het doen van onderzoek bij hbo bachelor opleidingen de nadruk van onderzoek op de bijdrage die het levert voor de ontwikkeling in het beroep. Bij hbo-masteropleidingen en dus ook bij jouw masteropleiding Leren & Innoveren is het de bedoeling dat je door het doen van onderzoek zowel een betere onderwijsprofessional wordt, als ook betere oplossingen voor de beroepspraktijk leert ontwerpen en ontwikkelen. Dat leer je te doen door het zelf uitvoeren van onderzoek en door het kennisnemen en betrekken van de laatste state-of-the-art inzichten uit onderzoeksresultaten van anderen.
De toetsing van het eerste jaar van dit leerarrangement gebeurt aan de hand van een onderzoeksopzet die je dit jaar opstelt, indient en presenteert. Het is de opzet van een onderzoek dat je gaat uitvoeren gedurende het tweede jaar van deze studie. Tegelijkertijd met het uitwerken van deze onderzoeksopzet, leer je tijdens de leeractiviteiten alle stappen van het doen van onderzoek. Zo krijg je een goed en helder beeld van wat het betekent om onderzoek te doen en kun je daar bij het maken van je onderzoeksopzet al van profiteren.

Begeleiding
De begeleiding van de student tijdens het onderzoek vindt deels plaats tijdens de bijeenkomsten door de docenten en in voor LA5 geformeerde begeleidingsgroepen.
De begeleiding is nadrukkelijk in groepsverband om van elkaar te kunnen leren. Tijdens de sessies is er daarom zowel ruimte voor peercoaching als voor begeleiding door de docent. Leidend zijn hierbij zowel de leervragen van de student (feedback, tips e.d.) als de eisen die worden gesteld aan het eindproduct (feedforward). Het eerste begeleidingsmoment zal op 29 januari plaatsvinden. Het tweede begeleidingsmoment kun je zelf met je groep inplannen met je onderzoeksbegeleider. Het laatste begeleidingsmoment bestaat uit een peerreview op 12 maart, het tijdstip kunnen jullie ook weer zelf inplannen met je onderzoeksbegeleider.

Homo Zappiens
Ook in dit leerarrangement is ruimte gereserveerd voor Homo Zappiëns. Tijdens de taakweek 1 op 22 januari zal Sia Vogel een bijeenkomst verzorgen van anderhalf uur. Van 14.00-15.30 zullen de leerteams 1 t/m 3 werken met Sia. Van 15.30-17.00 uur zullen leerteam 4 en leerteam 5 werken met Sia.

Literatuur
Verplicht
Van der Donk C. & Van Lanen, B. (2012). Praktijkonderzoek in de school (2e druk). Bussum: Coutinho.
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M. & Verckens, J.P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek (5e druk). Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Aanvullende literatuur

Algemeen over praktijkonderzoek
Harinck, F. (2010). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Landsheer, H, Hart, H. ’t, Goede, M. de & Dijk, J. van (2003). Praktijkgestuurd onderzoek: methoden van praktijkonderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff/Stenfert Kroese.
Lange, R. de., Schuman, H., Montesana Montessiori, N. (2011). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Yperen. T.A. & Veerman, J.W. (2008)(red.). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd onderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon.

Algemeen over sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Hart, H. ‘t, Boeije, H. & Hox, J. (red.)(2009). Onderzoeksmethoden. Den Haag: Boom Lemma.
Swanborn, P.G. (2005). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Inleiding in ontwerpstrategieën. Amsterdam/Meppel: Boom.
Swanborn, P.G. (2010). Basisboek sociaal onderzoek. Amsterdam: Boom/Lemma.

Over kwalitatief onderzoek
Baarda, D.B., Goede, M.P.D. de, Meer-Middelburg, A.G.E. van der (2007). Basisboek interviewen. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Hulshof, M. (2007). Leren interviewen. Een hbo-methode voor het mondeling verzamelen van informatie. Houten: Wolters-Noordhoff.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook. London: Sage.
Swanborn, P.G. (2008). Case Study’s: wat, wanneer, hoe? Amsterdam: Boom/Lemma.
Wester, F., Smaling, A., Mulder, L. (2000)(red.). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Bussum: Coutinho.

Over kwantitatief onderzoek
Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de & Kalmijn, M. (2007). Basisboek enquêteren. Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de & Dijkum, C.J. van (2003). Basisboek Statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Groningen: Stenfert Kroese.
Swanborn, P.G. (1993). Schaaltechnieken: theorie en praktijk van acht eenvoudige procedures. Amsterdam: Boom.
Tacq, J. (1991). Van probleem naar analyse. De keuze van een gepaste multivariate analysetechniek bij een sociaal-wetenschappelijke probleemstelling. De Lier: ABC.
Tacq, J.J.A. (1984). Causaliteit in sociologisch onderzoek: een beoordeling van causale analysetechnieken in het licht van wijsgerige opvattingen over causaliteit. Antwerpen: Van Loghum Slaterus.

Over reviewonderzoek
Torgerson. C. (2003). Systematic reviews. London: Continuüm International Publishing.

Over evaluatieonderzoek
Swanborn, P.G. (2010). Het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een methodische basis voor evaluatie-onderzoek. Amsterdam: Boom/Lemma.

Over ontwerponderzoek
Akker, J. van den, Gravemeijer, K., McKenney, S. & Nieveen, N. (2006). Educational design research. London/New York: Routledge.

Over actieonderzoek (vorm van onderzoekend werken, dichtbij praktijkonderzoek)
Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming critical. Education, Knowledge and Action Research. London/Philadelphia: The Falmer Press.

Costello, P.J.M. (2003). Action research. London: Continuum.
Nofke, S.E. & Somekh, B. (2009). The SAGE handbook of educational action research. London: Sage.
Ponte, P. (2010). Onderwijs van eigen makelij. Procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen. Den Haag: Boom Lemma.
Herr, K. & Anderson, G.L. (2005). The action research dissertation. London: Sage publications.

Studiewijzer LA51 dec 1212 def

Advertisements

One thought on “LA5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s